Mặt cắt cáp thép 6xWS(31) + IWRC

Hình minh họa mặt cắt cáp thép 6xWS(31) + IWRC