Cáp mềm bao 1 tao

Cáp mềm bao 1 tao dùng làm dây giềng chì, tay lơi trong dây đánh cá