Cáp mềm bao 4 tao

Cáp mềm bao 4 tao dùng làm dây giềng chì, tay lơi trong dây đánh cá